МСФО

Грант Торнтон България

Грант Торнтон България се гордее с експертите си, придобили опит в прилагането на МСФО чрез продължителното си професионално развитие и дългогодишна практика в многобройни одит ангажименти в различни промишлени отрасли.

Професионалното развитие включва възможности за обучение в компанията в рамките на Грант Торнтон Интернешънъл и външно обучение от професионални организации на одиторите.

МСФО е въведен в България през 2005 г. Всички финансови институции и публични дружества прилагат МСФО, както и много други фирми, които са избрали да прилагат МСФО. Грант Торнтон България участва в процеса на прилагане предоставяйки консултантски услуги във връзка с прехода към МСФО и косвено одитирайки дружества, които прилагат МСФО.

Грант Торнтон Интернешънъл

Грант Торнтон Интернешънъл разполага с екип от служители, отговорен за ефективното и последователно прилагане на МСФО в глобалната мрежа. МСФО екипът е съветван и подкрепян от МСФО експерти от фирми членки на Грант Торнтон, включително и от експертна група за тълкуване на МСФО. Екипът насърчава единен подход чрез международна програма за обучение, поддържане на МСФО информационен център и чрез публикуване на подробни, технически наръчници, бюлетини и други средства. Тези материали заедно с новостите свързани с МСФО се разпространяват във всяка от фирмите членки на Грант Торнтон от определени от съответната фирма МСФО експерти.