Консултантски услуги при сделки

Консултантски услуги при сделки е общото ни наименование за Дю дилиджънс и свързаните с него услуги. То отразява способностите ни да предлагаме решения и конструктивни съвети на нашите клиенти, както и широк обхват от предлагани услуги, от първоначален дю дилиджънс до интеграция след сключване на сделка. Представяме кратко описание на най-значителните консултантски услуги при сделки, които предлагаме:

Финансов и данъчен дю дилиджънс

Финансов и данъчен дю дилиджънс е нашата основна услуга, която предлагаме от сферата на консултантските ни услуги при сделки. Тя включва преглед на дейността и финансовите резултати на изминали периоди на дадения бизнес, както и неговите бъдещи перспективи, за да:

 • се определят приходите
 • се оценят прогнозите като се определят проблемите, които биха оказали влияние върху бъдещото представяне на бизнеса
 • се разберат паричните потоци
 • се определят счетоводните и данъчни въпроси
 • се оцени възможността за увеличаване на ефективността при обединяване (синергия) и се определят проблемите пред процеса на интеграция

Подходящо разбиране на набелязания бизнес, неговите дейности, пазарите му и неговите основни двигатели е от първостепенна важност за изготвянето на финансов дю дилиджънс. Процеса на изготвяне на финансов дю дилиджънс ще посочи проблеми на купувача, които да разгледа при преговори по сделката, за да се предприемат подходящи действия, като:

 • корекции на цената
 • алтернативни структури на сделката
 • договорни условия като гаранции и компенсации
 • изменения на начина на плащане
 • планиране на действията по интегриране

Дю дилиджънс осъществяван от продавача (Vendor due diligence)

Дю дилиджънс осъществяван от продавача може да се използва като тактика за преговори в процеса на сделката. Обикновено се използва когато продавача предлага дружество с високо качество и очаква множество оферти, но не е подготвен да започне преговори само с един потенциален купувач от самото начало на процеса.

Основните ползи за дружеството, иницииращо собствен дю дилиджънс са:

 • Да разкрие значими проблеми в ранна фаза
 • Да намали времето, необходимо за приключване на сделката
 • Да осигури на купувачите по-голяма сигурност за бизнес средата, като помогне за ускоряването на преговорите относно цената, както и изгледите за потенциалното ниво на задлъжнялост
 • Да добави достоверност към фактите, цифрите и информацията предоставена в информационния меморандум
 • Да предостави повече контрол на продавача върху целия процес Взаимодействие с потенциални купувачи, инвеститори и краен купувач:
 • Копия от нашия доклад ще бъдат предоставени на потенциалните инвеститори, след като подпишат писмо за конфиденциалност
 • При необходимост, ние ще се срещнем с потенциалните инвеститори и ще отговорим на техните въпроси
 • При поискване от потенциалните инвеститори, с Ваше позволение, ние ще извършим допълнителни ангажименти, за да удовлетворим тяхната нужда за сигурност.
 • След като е идентифициран инвеститор/придобиващо дружество и преговорите са приключили успешно, ние ще разширим получателите на нашия дю дилиджънс доклад, като сред тях включим и крайния инвеститор/придобиващо дружество.

Осъществяване на сделки

Тази дейност покрива набор от услуги подпомагащи процеса по осъществяването на сделки. Част от тези услуги се предлагат от отделите по Сливания и придобивания, но перспективата на екипа по Консултантски услуги по сделки се е доказала като полезна. Възможните услуги включват:

 • Управление на процеса на сделката(или определени аспекти от него)
 • Подкрепа при преговори
 • Помощ при структуриране на сделката
 • Финансово моделиране
 • Насоки по съдържанието на договора за покупко-продажба
 • Помощ при набирането на средства – преглед на договори, договаряне на условия

Търговски Дю дилиджънс

Бъдещите приходи на всеки бизнес са значително повлияни от пазарната му среда, и търговския дю дилиджънс се е превърнал в значима част в процеса на вземане на решения. Той осигурява солиден поглед на настоящата позиция и бъдещите проспекти на дружеството чрез пълен анализ и оценка на търговската и пазарна динамика, заобикаляща бизнеса. Този тип услуга включва подробно маркетингово проучване с цел изясняване на търговската и пазарна динамика повлияла предложението за инвестиране.

Оперативен Дю дилиджънс

Оперативния дю дилиджънс осигурява преглед на бизнес операциите на придобиваното дружество, като оценява неговите действителни и прогнозирани оперативни възможности и ценова база, за да определи дали дружеството може да осъществи своя бизнес план. Услугата покрива пълния цикъл на бизнес операции, от управление до производство, логистика, процеси на управление и търговски дейности. Процеса може да идентифицира възможности за оперативно подобрение, да пресметне разходите за подобрението, и да развие план за осъществяването на ползите от него.

Оценка на ръководството

Оценката на ръководството цели да помогне на клиентите в няколко насоки:

Периода преди инвестицията – частните инвеститори и корпоративните клиенти често искат да преценят ръководните кадри преди на пристъпят към придобиване. Дю дилиджънс на ръководството предлага задълбочена и незастрашаваща оценка на ключовия персонал, като оценява риска от недостатъчен капацитет на мениджмънта, неспособен да изпълни договорения бизнес план.

Периода след инвестицията – придобиващите фирми могат да търсят начин за най-добро разпределение на съществуващ потенциал, или да привлекат нови таланти, за да насочат най-добрия човешки ресурс към предизвикателствата на бизнеса.

Подобряване на представянето – заедно с оперативния дю дилиджънс, услугата дава съвет как да подсигурим че управленските ресурси са най-ефективни за постигане на интеграция след сливания, или програми за намаляване на разходите.

Дю дилиджънс осъществяван от продавача – по време на който оценка на ръководството може да насочи към проблеми в ранната фаза на сделката. В този случай продавача може да вземе навременни мерки и да предотврати потенциални тревоги от страна на купувача.

Дю дилиджънс на информационни технологии

Финансовия и данъчен дю дилиджънс може да включва преглед на информационните системи за управление, но това може да бъде и отделна услуга. При преглед на информационни системи ние използваме само висококвалифицирани и опитни специалисти. В много от случаите първоначален преглед на система може да доведе до допълнителни процедури на база, които да индикираме проблеми и да предложим решения.

 • Изготвяне на заключителните отчети след приключване на сделката
 • Преглед на заключителните отчети, изготвени от другата страна по сделката

Заключителни отчети

Заключителни отчети се използват като база за определяне на стойността на нетните активи, финансов резултат и цена на придобиване към датата на приключване на сделката. Заключителните отчети обикновено се изготвят от едната от страните по сделката, като се приравняват към процедури, извършени от счетоводителите и финансовите експерти на двете страни.
Нашият отдел би могъл да съдейства при изготвянето на заключителните отчети по следните начини:

 • Определяне на въпросите от дю дилиджънс, които да се вземат предвид при споразумението за покупко-продажба като част от заключителните отчети, например, различни счетоводни политики между продавача и купувача.