Публичен сектор

Грант Торнтон ООД предоставя услуги за голяма част от държавните институции в Република България. Дейностите предлагани от Грант Торнтон се съсредоточават в оценки на административния капацитет съгласно предварително уточнени изисквания, процедури за оценка и избор на проекти, свързани с различни програми на Европейската комисия, проверка на счетоводните процедури и политики, както и на извършените осчетоводявания съгласно предварително дефинирани критерии, проверка на системите за вътрешен контрол на различни звена и организации в публичния сектор, проверка на функционалността и сигурността на различни информационни системи действащи в проверяваните публични структури, както и техническия капацитет на одитираните организации. Сред услугите, извършвани от Грант Торнтон ООД в публичния сектор са и одит на средства от Европейски фондове и международни финансови институции (Международна банка за възстановяване и развитие, Европейска банка за възстановяване и развитие и др.) и обучения на служители на държавни институции.